วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2553

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2553

100 คำศัพท์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

คำศัพท์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์


1. Computer = คอมพิวเตอร์

2. Software = ชุดคำสั่งหรือโปรแกรม

3. Hardware = อุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอก

4. Input unit = หน่วยรับเข้า

5. Output unit = หน่วยส่งออก

6. Main Memory unit = หน่วยความจำหลัก

7. Secondary memory unit = หน่วยความจำรอง

8. Keyboard = แป้นพิมพ์

9. Word = คำหรือคำศัพท์

10. Ram = เก็บข้อมูลและโปรแกรม

11. Online = การติดต่อ

12. Upload = การโหลดข้อมูล

13. Network = เครือข่าย

14. Fax modem = โมเด็มที่ส่งแฟกซ์ได้

15. Web Site = หน้าต่างของเนต

16. Antivirus Program = โปรแกรมป้องกันไวรัส

17. Computer System = ระบบคอมพิวเตอร์

18. Information System = ระบบขอมูล

19. Computer Network = ระบบเครือข่าย

20. User = ผู้ใช้

21. Account = บัญชีผู้ใช้

22. USB = หน่วยเก็บข้อมูล

23. .net = แสดงเว็บของบริษัท

24. Keyword = รหัสของบางโปรแกรม

25. Multimedia = สื่อประสม

26. Bus = การเชื่อมต่อเครือข่าย

27. Browser = เป็นชื่อใช้เรียกซอฟต์แวร์

28. Bug = ความผิดพลาดของคอม

29. Database = ฐานข้อมูล

30. CD-ROM = ตัวจัดการกับแผ่นต่างๆ

31. Compact Disc = อุปกรณ์ประเภทแผ่น

32. Mouse = เมาส์

33. Light pen = ปากกาแสง

34. Track ball = ลูกกลมควบคุม

35. Joystick = ก้านควบคุม

36. Scanner = เครื่องกราดตรวจ

37. Touch screen = จอสัมผัส

38. Control Unit = หน่วยควบคุม

39. Rom = หน่วยความจำแบบอ่าน

40. Diskette = แผ่นบันทึก

41. Harddisk = ฮาร์ดดิสก์

42. Magnetic Tape = เทปแม่เหล็ก

43. Monitor = จอภาพ

44. Printer = เครื่องพิมพ์

45. Laser printer = เครื่องพิมพ์เลเซอร์

46. Line printer = เครื่องพิมพ์รายบรรทัด

47. Speaker = ลำโพง

48. Microsoft Word = โปรแกรมเวิร์ด

49. Microsoft Excel = โปรแกรมเอกเซล

50. Microsoft PowerPoint = โปรแกรมเพาเวอร์พอยนต์

51. Desktop = โปรแกรมเดสทอป

52. E-mail = จดหมาย

53. Chat = การสื่อสารผ่านเครือข่าย

54. Web cam = กล้องสำหรับติดต่อ

55. Modem = เครื่องแปลสัญญาณ

56. Wireless Card = การ์ดเครือข่ายไรสาย

57. Icon = สัญลักษณ์

58. Desktop = พื้นหลังของหน้าจอ

59. Task bar = แถบงาน

60. Stand By = สแตนด์บาย

61. Turn Off = ปิดเครื่อง

62. Restart = รีสตาร์ท

63. Data = ขอมูล

64. Source = แหล่งกำเนิดข่าวสาร

65. Sink = จุดหมายปลายทางของสาร

66. Medium Data = สื่อกลางนำข้อมูล

67. Protocol = โปรโตคอล

68. Copy = คัดลอก

69. Delete = ลบข้อมูล

70. Open = เปิดเอกสาร

71. File = ที่เก็บเอกสาร

72. Minimize = ย่อขนาดเล็กสุด

73. Maximize = ขยายใหญ่สุด

74. Task = งานหนัก

75. Scheme = แผนผัง

76. Symbol = เครื่องหมาย

77. GPS = สัญญาณแผนที่บนโลก

78. Password = รหัสผ่าน

79. E-card = บัตรอวยพร

80. Theme = หัวข้อเรื่อง

81. Wan = ข่ายงานบริเวณกว่าง

82. Wed page = หน้าเว็บ

83. Sticker = ฉลากติด

84. Folder = แฟ้มเก็บงาน

85. Format = รูปแบบ

86. Access Point = ตำแหน่งที่เข้าถึงสัญญาณ

87. Document = เอกสาร

88. Explorer = นักสำรวจ

89. Hyperlink = การเชื่อมโยงหลายมิติ

90. Normal = ปกติ ธรรมดา

91. Internet = ระบบเครือข่ายขนาดใหญ่

92. Border = ชายแดน ขอบ ริม

93. Card = บัตร แผ่นวงจร

94. Restore = ฟื้นฟู ซ่อมแซม

95. Engine = เครื่อง ประมวลผล

96. Cursor = แสงกระพริบบอกตำแหน่ง

97. LAN = ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่

98. Operator = ผู้ควบคุม

99. Directories = สารบบ

100.Close = ปิดโปรแกรม

คำสั่งในห้องเรียน

คำสั่งในห้องเรียน
1. Sit down นั่งลง 2. Stand up ยืนขึ้น

3. Come in เข้ามา 4. Get out ออกไป

5. Raise your hand ยกมือขึ้น 6. Open your eyes ลืมตา

7. Close your eyes หลับตา 8. Go faster เร็วๆ

9. Go slower ช้าๆ 10. Talk to me พูดกับฉันสิ

11. Close the door ปิดประตู 12. Open the door เปิดประตู

13. Listen to me ฟังนะ 14. Be quiet เงียบๆ

15. Turn on the lights เปิดไฟ 16. Turn off the lights ปิดไฟ

17. Open the window เปิดหน้าต่าง 18. Close the window ปิดหน้าต่าง

19. Go away ไปให้พ้น 20. Come here มานี่

21. fall in เข้าแถว: 22.dress right จัดแถว

23. ten-hut แถวตรง 24. left (right) face! ซ้ายหรือขวาหัน

25. about face! กลับหลังหัน: 26. parade rest ตามระเบียบพัก

เพลง : เยาวชนรักษ์น้ำ

เพลง : เยาวชนรักษ์น้ำ


เนื้อร้อง, ทำนอง : ศุ บุญเลี้ยงน้ำมาปลากินมด น้ำลดมดก็กินปลา

น้ำเอยน้ำใจ แบ่งปันนั้นมีคุณค่า

จะดูแลรักษา...นะ น้า นา นา

น้ำน้อยก็ย่อมแพ้ไฟ มากไปน้ำก็ท่วมนา

สายน้ำไหลเวียน ผูกพันฉันรู้ดีว่า

เธอให้ฉันเรื่อยมา...นะ น้า นา นา

หยดน้ำนิดเดียว เมื่อมาไหลรวม

ก่อเกิดเป็นธารใส หลั่งไหลพรั่งพรู สู่ท้องทะเล

อันกว้างใหญ่ไพศาล

เด็กน้อยเรี่ยวแรง อาจมีนิดหน่อย

แต่เมื่อมารวมกัน เกิดเป็นพลัง สั่งสมทุกวัน

จากรุ่นนั้นรุ่นนี้ หนึ่ง สอง สาม สี่ กี่พันร้อยคน

เยาวชนรักษ์น้ำ... นะ น้า นา นา